Leveringsvoorwaarden

DEFINITIES
ERKENNING ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
EIGENDOMSVOORBEHOUD
BEZORGKOSTEN
LEVERTIJDEN
BETALINGSVORMEN
HERROEPINGSRECHT
NIET GOED – GELD TERUG
AANSPRAKELIJKHEID
OVERMACHT
PRIVACY
BETALING
WANBETALING

 

 

 

DEFINITIES

Valentijnsite.nl: de leverancier van het product
Besteller: opdrachtgever tot het leveren van een product uit het assortiment van Valentijnsite.nl
Ontvanger: de geadresseerde van het bestelde artikel
Transporteur: Dyna Logic

De leveringsvoorwaarden van Valentijnsite.nl zijn van toepassing op alle leveringen door Valentijnsite.nl. Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

 


ERKENNING ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Valentijnsite.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

 


EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Valentijnsite.nl geleverde artikelen blijven eigendom van Valentijnsite.nl tot het moment dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

 


BEZORGKOSTEN

De bezorgkosten bedragen niet meer en niet minder dan de werkelijke kosten die de transporteur berekent voor het bezorgen van het bestelde op het afleveradres. De hoogte van de bezorgkosten wordt tijdens de bestelprocedure getoond en is afhankelijk van de postcode regio en land en is inclusief verpakking.

 

 


LEVERTIJDEN

Artikelen worden, indien voorradig en na een geaccepteerde betaling, dezelfde dag, of een dag voor de door u opgegeven datum ter verzending aangeboden aan de transporteur. De transporteur levert het bestelde, onder voorbehoud, de volgende dag af op het door u opgegeven afleveradres.

Indien bestelde artikelen niet in voorraad zijn en/of levering niet volgens het bovenstaande kan plaatsvinden, wordt besteller per E-mail hiervan op de hoogte gebracht waarna besteller de opdracht kan annuleren.

Indien op het moment van annuleren de bestelling inmiddels is aangeboden aan de transporteur, kan het bestelde niet meer worden geannuleerd.

Bestellingen voor Valentijnsdag 14 februari kunnen tot 48 uur voor Valentijnsdag worden geannuleerd, voor het annuleren van een order brengen wij kosten in rekening 10% van het order bedrag met een minimum van 5 euro

 


BETALINGSVORMEN


Artikelen uit het assortiment van Valentijnsite.nl kunnen op de volgende manier worden betaald.

Credit card, Ideal, op rekening voor bedrijven, of onder rembours.

 


HERROEPINGSRECHT

Na ontvangst van het bestelde heeft de besteller/ontvanger een herroepingrecht van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het bestelde te retourneren. Daarbij draagt de besteller/ontvanger zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. Valentijnsite.nl zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetalen mits het bestelde ongebruikt, onbeschadigd en voorzien is van de originele verpakking.

 


NIET GOED – GELD TERUG

Op de door Valentijnsite.nl aangeboden producten bestaat een garantie tenzij anders vermeld bij de omschrijving van het betreffende product. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Valentijnsite.nl staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Valentijnsite.nl betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn. Besteller/ontvanger kan Valentijnsite.nl ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Besteller/ontvanger is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan via fax, brief of E-mail melding te doen bij Valentijnsite.nl. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 14 dagen, nadat de door de besteller/ontvanger aangemelde retourzending door Valentijnsite.nl ontvangen is.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Valentijnsite.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van de besteller/ontvanger of anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal Valentijnsite.nl de besteller/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna Valentijnsite.nl het product voor rekening van besteller/ontvanger kan terugsturen.

 


AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle directe schade van besteller/ontvanger, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Valentijnsite.nl beperkt tot het bedrag waarvoor Valentijnsite.nl zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel tot een bedrag waarvoor een opdrachtnemer met een soortgelijk bedrijf als Valentijnsite.nl zich pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken (in de onderneming) van besteller/ontvanger, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Valentijnsite.nl, is deze nimmer aansprakelijk.

Valentijnsite.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken.

Besteller/ontvanger vrijwaart Valentijnsite.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Valentijnsite.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 


OVERMACHT

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Valentijnsite.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 


PRIVACY

Valentijnsite.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

Valentijnsite.nl bewaart uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de overeenkomst en administratieve doeleinden.

Valentijnsite.nl verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

 


BETALING

Elke overeenkomst geschiedt onder de voorwaarde van contante betaling waaronder begrepen, geaccepteerde creditcardbetalingen, Ideal betalingen en rembourszendingen.

Valentijnsite.nl is niet verplicht te leveren zolang de besteller/ontvanger niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, is Valentijnsite.nl gerechtigd voor iedere deellevering betaling te verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur. Indien levering in delen plaatsvindt, zijn alleen de bezorgkosten van de eerste levering voor rekening van de besteller.

Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn maximaal veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.

 


WANBETALING

Besteller is in gebreke indien deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Vanaf dat moment is Valentijnsite.nl gerechtigd zijn vordering te verhogen met de geldende wettelijke rente en is de besteller in verzuim. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de besteller een schriftelijke ingebrekestelling met een aanvullende betalingstermijn van zeven dagen. Indien besteller ook na het verstrijken van deze termijn geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft is Valentijnsite.nl gerechtigd de vordering door derden te laten incasseren.

Bij buitengerechtelijke invordering is de besteller – naast de aankoopsom en rente – buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd.


Bij gerechtelijk invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de besteller naast de gerechtelijke kosten tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Valentijnsite.nl zal bij wanbetaling tevens de ontvanger vorderen tot betaling.

 

Valentijnsite.nl is onderdeel van Flowers4u